THÔNG BÁO (HOT) 


1. Theo thời khóa biểu đã sắp xếp của phòng Đào tạo, thứ 6, tuần 8, lớp KTC nghỉ học
.
2. Các em đọc được thông báo này, vui lòng nhắn tin cho các bạn khác biết. Cô cảm ơn các em. 
3. Chúc các em nghỉ lễ vui :)))